algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna: "Regelgeving") Vormt de overeenkomst tussen de exploitant van deze website (hierna: "De website"), Activitech Ltd. (info@actvtec.co.il) (hieronder: "Het bedrijf") En elke persoon en / of instantie die deze site betreedt en / of de gebruikers van de diensten van de site, hetzij als geregistreerde of niet-geregistreerde gebruiker, hetzij als werkgever, hetzij als kandidaat (hierna:"Gebruiker").
 2. Als u de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebt gelezen en niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, moet u de site onmiddellijk verlaten en er niet door bladeren, en elk gebruik van de diensten die via de site worden aangeboden (hierna: "de Services '), zolang u een van deze Services hebt gebruikt. Als u doorgaat met browsen op de site of gebruik maakt van de diensten die door de site worden aangeboden, wordt dit beschouwd als uw toestemming voor alle bepalingen van dit beleid.
 3. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is ook van toepassing op de gebruiker van de website en / of die zich via en / of via een andere website aanmeldt voor de diensten die op de website worden aangeboden, al dan niet dezelfde andere website gerelateerd aan het bedrijf, all in aanvulling op de gebruiksvoorwaarden van de andere website. Alle vacatures Bedoeld voor mannen en vrouwen in overeenstemming met de Wet gelijke kansen op werk.
 4. In de onderstaande gebruiksvoorwaarden en in alle teksten op de site betekent één taal ook een meervoudige taal en vice versa, en een mannelijke taal een vrouwentaal en vice versa.
 5. De sectiekoppen in deze Algemene voorwaarden zijn alleen voor het gemak en mogen niet als interpretatief worden geïnterpreteerd.
 6. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, en het contract tussen het bedrijf en de gebruikers is onderworpen aan de bepalingen van de algemene voorwaarden die van tijd tot tijd van kracht zijn. De verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de geactualiseerde voorschriften van de voorschriften ligt bij de gebruiker.

Intellectuele eigendom en gebruik van de site

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud ervan, inclusief teksten, noodzakelijke advertenties, site-ontwerp, lay-out, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties, site-logo, sitenaam, domein, technologische informatie die nodig is om deze te bedienen, applicaties, computercodes en / of enig ander materiaal daarin is alleen eigendom van de site-eigenaar.
 2. Van deze inhoud, inclusief de nodige advertenties, mag geen gebruik worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de site-eigenaar. Geen enkel deel van deze site mag worden gekopieerd, opnieuw verzonden, opnieuw gepost, gedupliceerd, openbaar uitgevoerd, verzonden, verkocht, beschikbaar gesteld aan het publiek of weergegeven op enig deel van deze site, inclusief op een omkaderde, openlijke of verborgen manier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming. van de site.

verantwoordelijkheid

 1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte schade of letsel van welke aard dan ook, toegebracht aan de gebruiker als gevolg van het gebruik van en / of vertrouwen op de inhoud en diensten die op de site worden aangeboden en / of waartoe via de site toegang wordt verkregen. en / of als gevolg van beëindiging van de dienstverlening. De gebruiker kan geen aanspraak maken op verlies van gegevens en / of software in zijn bezit en / of op storingen tijdens het gebruik van de site. De gebruiker kan geen aanspraak maken op zijn vertrouwen op de informatie die op de site wordt gepubliceerd. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de werkgever-gebruiker met betrekking tot informatie die op de website wordt gepubliceerd en / of via de website een derde bereikt, en / of enige informatie die hem per e-mail wordt toegezonden.
 2. Het bedrijf stelt alles in het werk om professionele, volledige, betrouwbare en nauwkeurige informatie te verstrekken, maar draagt ​​geen verantwoordelijkheid of garantie voor de kwaliteit van de informatie die op de site wordt weergegeven (inclusief met betrekking tot de inhoud van de advertenties) en / of de juistheid en / of geldigheid en / of nauwkeurigheid en / of nauwkeurigheid en / of geschikt zijn voor welk doel dan ook. De publicatie van de advertenties en plannen en / of de informatie over potentiële werkgevers vormt geen aanbeveling of uitdrukking van het standpunt van de Vennootschap over de juistheid en / of onjuistheid en / of haalbaarheid van de diensten. Elke actie die door de gebruiker wordt uitgevoerd, is naar eigen goeddunken en verantwoordelijkheid en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig resultaat dat wordt veroorzaakt door het gebruik van de site en / of het vertrouwen op de informatie op de site.
 3. Beperkingen op de inhoud van documenten die naar werkgevers worden gestuurd - de gebruiker verbindt zich ertoe om via de site geen derde partij wiens gegevens op de site verschijnen reclamemateriaal en / of van commerciële aard en / of inhoud die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de eigendomsrechten van anderen, inclusief auteursrechten of handelsmerken; Alle pornografische of seksueel expliciete inhoud, elke inhoud waarvan de publicatie verboden is door de bepalingen van enige wet, inclusief het verbod op publicatie van een gerechtelijk bevel; Elke inhoud die laster is van een persoon en / of instantie en inbreuk maakt op zijn privacy; Elke computersoftware, computercode of applicatie die computervirussen, virussen, vijandige software, kwaadaardige applicaties en dergelijke bevat; Wachtwoorden, gebruikersnamen en andere identificerende informatie, die het gebruik van computersoftware, digitale bestanden, websites en diensten mogelijk maken, waarvoor registratie of betaling vereist is, kosteloos of registratie zoals hierboven vermeld; Alle informatie met een verontrustende, beledigende, vijandige, bedreigende, grove of racistische aard of inhoud; Alle informatie die een derde partij kan misleiden; Alle informatie die in strijd is met de aanvaarde regels voor het gebruik van internet of die internetgebruikers in het algemeen, en sitegebruikers en werkgevers in het bijzonder, kan schaden of schaden; Het zal duidelijk worden gemaakt dat tijdens het proces van het uploaden van het bestand door de gebruiker, het bedrijf niet in staat is om alle geüploade bestanden te bekijken en daarom niet in staat en / of in staat is om de filtering uit te voeren en de naleving van deze voorwaarden te garanderen.
 4. De gebruiker verbindt zich ertoe om via de website en / of via de informatie op de website geen enkele handeling te verrichten die in strijd is met wijziging nr. 40 van de communicatiewet (Bezeq en omroep) 2008-XNUMX met betrekking tot het verzenden van advertenties aan derden en / of een actie bedoeld om computers en communicatiesystemen te verstoren of te verstoren, inclusief de computers van het bedrijf zelf.
 5. Indien kwaadwillig en / of nalatig gebruik wordt gemaakt en / of enig ander beledigend gebruik door de gebruiker en / of iemand namens hem van de dienst die op de site wordt aangeboden, en / of als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden, zal de gebruiker het bedrijf, zijn werknemers, managers, aandeelhouders of wie namens hen moeten vrijwaren voor enige schade, verlies, gederfde winst, betaling of onkosten die voor hen zijn veroorzaakt - inclusief advocatenhonoraria en juridische kosten.
 6. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe dat de inhoud van het door hem ingediende cv-document uitsluitend beperkt is tot de presentatie van het cv van de gebruiker. Verspreid een document niet zonder toestemming van de eigenaar. Bovendien, Het is ten strengste verboden om de systemen van de site te gebruiken voor promotie, marketing of enige andere non-profit activiteit van welke aard dan ook, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzenden van reclamemateriaal in een cv-bestand, het verzamelen van adverteerders ' informatie en het gebruik ervan.
 7. Het bedrijf kan aan elk cv dat via de site wordt verzonden de naam, het logo of elk ander onderschrift toevoegen dat het passend acht.
 8. Het bedrijf spant zich in om de site te beveiligen en neemt redelijke maatregelen om verstoring tijdens het gebruik van de site te voorkomen. Er wordt echter verduidelijkt dat het gebruik van de website wordt gemaakt en geleverd als een service zoals deze is (zoals deze is) en het bedrijf garandeert niet dat de service ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat fouten zullen worden hersteld, of dat de service of server die de service levert, is vrij van virussen of andere schadelijke componenten. De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk zal zijn voor ongeoorloofde toegang of wijzigingen aangebracht in de informatie of berichten van de gebruiker, al dan niet verzonden of ontvangen door hem en / of door een andere derde partij.
 9. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud, informatie en diensten die op de site worden gepubliceerd.

Gebruik van privé-informatie

 1. Het bedrijf respecteert de privacy van gebruikers van de site. Informatie over het privacybeleid is te vinden In het privacybeleid Die verschijnt in de onderstaande link en is een integraal onderdeel van de regels van de site.
  Bij registratie van de gebruiker op de site, wordt de gebruiker gevraagd om een ​​gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen, verschillende contactgegevens op te geven en om een ​​aantal vragen te beantwoorden voor veiligheidsdoeleinden (hieronder: "Identificatiegegevens"​ Deze gegevens zijn onder meer nodig om de gebruiker toegang te geven tot de afgeschermde delen van de site. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze informatie vertrouwelijk te houden en ervoor te zorgen dat deze van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, zodat alleen hij deze kan gebruiken. Het bedrijf en / of iemand namens het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige activiteit in het account van de gebruiker en / of in het persoonlijke gebied van de gebruiker door de persoon die de inloggegevens van de gebruiker heeft gebruikt. Als de gebruiker het vermoeden heeft dat zijn inloggegevens bij iemand anders bekend zijn, moet hij dit onmiddellijk melden aan het bedrijf.
 2. Het bedrijf mag de identificerende informatie behouden, maar onderneemt niet, en de verantwoordelijkheid voor het verzamelen en bewaren van de identificerende informatie berust uitsluitend bij de gebruiker.
 3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount op te schorten en de levering van de sitediensten afhankelijk te stellen van de overlegging van het bewijs dat bij het aanmaken en gebruiken van het gebruikersaccount de bepalingen van dit beleid niet zijn geschonden.
 4. Naast wat er in het privacybeschermingsbeleid staat, wordt hierbij verduidelijkt dat door het daadwerkelijk uploaden van een cv naar de site en / of het verzenden van een cv via de site, de gebruiker (of hij nu een geregistreerde gebruiker is of niet) zijn toestemming geeft. en toestemming om zijn cv over te dragen aan werkgevers Haar discretie, omdat ze relevant zijn voor hetzelfde cv. Dit onderdeel legt de onderneming geen verplichting op om een ​​cv in te dienen.
 5. Naast het bovenstaande en zonder er afbreuk aan te doen, staat de site het gebruik van de functie toe "Ik ga ermee akkoord om mijn cv naar andere vergelijkbare / geschikte banen te sturen"Wanneer deze functie is aangevinkt, wordt het cv van de gebruiker (inclusief zijn naam en het door hem opgegeven e-mailadres) overgebracht naar de vacatures die op de site worden geadverteerd, die kenmerken bevatten in een vergelijkbare sectie, zoals bepaald door het bedrijf en zoals van tijd tot tijd gewijzigd tijd naar eigen goeddunken van het bedrijf. Het cv van de gebruiker voor extra opdrachten wordt één keer verzonden naar alle banen die als vergelijkbaar / geschikt zijn gedefinieerd. Het zal duidelijk worden gemaakt dat aangezien het verzenden van een cv van een gebruiker met behulp van deze functie automatisch en geautomatiseerd gebeurt: (a) Het verzenden van het cv-bestand naar andere soortgelijke / geschikte taken zal worden gedaan zonder dat de gegevens door de gebruiker zijn toegevoegd in de 'Gebruikerscommentaar' en Velden met 'Aanvullende gegevens' (b) Het is mogelijk dat het cv-bestand ook naar de huidige werkgever van de gebruiker wordt gestuurd voor zover hij een vergelijkbare vacature heeft geplaatst zoals vermeld en de gebruiker hiermee akkoord gaat (c) zal geen hervat het bestand meerdere keren naar dezelfde taak, tenzij rechtstreeks door de gebruiker verzonden. / Bijkomende geschiktheid De gebruiker geeft zijn toestemming voor al het bovenstaande en bevestigt ook dat hij zich ervan bewust is dat het bedrijf niet in staat is om hem een ​​cv te sturen voor alle geschikte of vergelijkbare vacatures op de site en / of dat de karakterisering voor het gebruik van deze functie is gebaseerd op technische definities opgesteld door werkgevers.Het is daarom mogelijk dat de vacatures waarnaar de cv van de gebruiker wordt gestuurd niet geschikt of eigenlijk vergelijkbaar zijn met de functie waarop de gebruiker rechtstreeks heeft gesolliciteerd en de gebruiker zal in dit verband geen enkele aanspraak of eis jegens het bedrijf hebben.
 6. De site kan de gebruiker ook toestaan ​​zich via Facebook aan te melden voor de dienst voor het aannemen van een baan. Wanneer deze functie is aangevinkt, zal het systeem van het bedrijf contact opnemen met de gebruiker via de berichtensoftware van Facebook, en het markeren van de functie geeft de toestemming van de gebruiker aan voor dergelijk contact en het ontvangen van vacatures van het bedrijf via de berichtensoftware van Facebook. De gebruiker verbindt zich ertoe om alleen zijn Facebook-profielinformatie te verstrekken en geen ander profiel op te geven bij het registreren voor de dienst. De service stuurt de gebruiker vacatures via de berichtensoftware van Facebook naar de kenmerken en kortingen die door het bedrijf zullen worden bepaald en die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van het bedrijf zullen worden gewijzigd om de service te optimaliseren. Door de functie voor het ontvangen van vacatures via Facebook te markeren, geeft de gebruiker zijn toestemming voor al het bovenstaande en bevestigt hij ook dat hij zich ervan bewust is dat het bedrijf niet in staat is om alle relevante en bestaande vacatures op de site te verzenden en / of dat de karakterisering voor gebruik van deze functie wordt bepaald door technische definities De werkgevers en dus de banen die naar de gebruiker worden gestuurd, mogen in de praktijk niet opleiden of lijken op de baan die de gebruiker zoekt en / of zijn vaardigheden en / of opleiding . De gebruiker heeft in deze kwestie geen enkele claim of eis jegens het bedrijf. De gebruiker is zich ervan bewust dat hij op elk moment kan verzoeken om de dienst voor het aanbieden van vacatures via de berichtensoftware van Facebook te beëindigen en / of de functies van de berichtensoftware van Facebook te gebruiken om dergelijke berichten te blokkeren. Het gebruik van de berichtensoftware van Facebook is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Facebook en het bedrijf heeft geen zakelijke of andere betrokkenheid bij Facebook in verband met deze service.

Contract met een derde partij

 1. De site stelt gebruikers in staat en / of kan in de toekomst transacties aangaan voor de aankoop van diensten of producten van derden (inclusief adverteerders op de site). Elke transactie die wordt uitgevoerd na de publicatie van een advertentie op de site en / of na het gebruik van de site door de gebruiker, wordt rechtstreeks tussen de gebruiker en een derde gesloten en omvat niet het bedrijf of iemand namens hem als partij bij de transactie of ervoor verantwoordelijk is, zelfs als informatie tussen de partijen via het bedrijf wordt verzonden.
 2. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties of commerciële aanbiedingen van derden die op de site verschijnen. Elke claim, claim of eis die de gebruiker heeft met betrekking tot dergelijke aanbiedingen, producten of diensten, hun ontvangst of resultaten, zal door hem worden gericht aan de derde partij van wie hij de aanbieding heeft ontvangen of de dienst heeft gekocht, en hij zal niet hebben elke claim of eis jegens het bedrijf.

Algemene instructies

 1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de diensten op de site, of een deel daarvan, te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving aan de gebruiker. In geval van beëindiging van de dienstverlening is het bedrijf niet aansprakelijk jegens de gebruiker of enige derde voor schade en / of verlies.
 2. Alleen de wetten van de staat Israël zijn van toepassing op deze overeenkomst. Elk geschil en / of onenigheid en / of enige andere kwestie in verband met de site en / of deze voorschriften en / of de diensten zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in de stad Tel Aviv-Yafo. .
 3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen een gebruiker te weigeren en / of te weigeren om deel te nemen aan de diensten en / of te verhinderen dat een gebruiker de site betreedt. Het bedrijf kan zijn contract met de gebruiker beëindigen en hem op elk moment, zelfs na goedkeuring als gebruiker, op de hoogte brengen van de beëindiging van het contract met hem.
 4. Het is niet toegestaan ​​reclame te maken voor obscuur, misleidend, frauduleus of "thuisgebonden" werk, netwerkmarketing, partnerprogramma's of snelle verrijking. In ieder geval - adverteren voor "werk vanuit huis" of "affiliate programma's" zal niet in het basispakket worden gedaan, maar Alleen in betaalde pakketten.
 5. Gebruik geen uitroeptekens en / of andere speciale tekens op de site.
 6. Het is verboden om een ​​telefoonnummer, een link naar een website of een e-mail toe te voegen in het basispakket.
 7. Zonder af te wijken van het bovenstaande in deze voorschriften en / of wettelijke bepalingen, kan het bedrijf de gebruiker beletten de diensten te ontvangen in elk van de volgende gevallen: (a) Als de gebruiker de diensten en / of de site illegaal heeft gebruikt, of het plegen van een dergelijke handeling mogelijk maakt, faciliteert, ondersteunt of aanmoedigt; (B) als de gebruiker opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt; (C) als de gebruiker een handeling of nalatigheid heeft gepleegd die het Bedrijf of enige derde partij schaadt of waarschijnlijk zal schaden; (D) als de gebruiker de voorwaarden van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met het bedrijf of iemand namens het bedrijf heeft geschonden; (E) als de gebruiker ervan afziet te betalen voor diensten die in ruil daarvoor van het bedrijf zijn gekocht; (F) als de creditcard waarvan de gebruiker de gegevens heeft verstrekt op enigerlei wijze is geblokkeerd of beperkt voor gebruik; (G) als de gebruiker failliet en / of insolvent is verklaard, en / of executieprocedure tegen hem is gestart en / of liquidatie en / of executie en (h) als de gebruiker de site heeft gebruikt ten gunste van een externe partner programma zoals: fillip.co. (I) Als de gebruiker heeft geprobeerd om "werk vanuit huis", "partnerprogramma" of "snel rijk te worden" in het basispakket (gratis).

Speciale gebruiksvoorwaarden voor werkgevers

De site biedt onder meer bepaalde diensten aan werkgevers die werknemers willen vinden voor banen (hierna: "Werkgevers"​ De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op werkgevers, naast alle overige bepalingen van deze regeling.

 1. De diensten die het bedrijf op de website aan werkgevers aanbiedt, kunnen onder meer bestaan ​​uit advertentieservices voor vacatures en / of banners en / of bedrijfslogo's en / of de naam van het advertentiebedrijf en / of enige andere reclame van de werkgever (hierna: "De diensten aan de werkgeverHet bedrijf kan de publicatie van bedrijfsgegevens, logo, telefoon of e-mail op de website verhinderen Het bedrijf kan zonder opgaaf van reden reclame en / of werkgever op de website verwijderen.
 2. Het bedrijf levert redelijke en aanvaardbare inspanningen om de site onder de aandacht van het publiek te brengen, onder meer om het aantal gebruikers dat de site bezoekt te vergroten. Tegelijkertijd verbindt het bedrijf zich er niet toe dat de diensten aan de werkgever en / of de advertenties die het op de website publiceert enige respons zullen hebben, aangezien het bedrijf niet kan voorspellen of en welke reacties zullen worden ontvangen na de publicatie. . Daarom is het bedrijf niet aansprakelijk jegens de werkgever of iemand namens hem voor een van de bovenstaande reacties, het uitblijven van reacties, het identificeren van sollicitanten of enig resultaat dat voortvloeit uit de publicatie en / of informatie die aan de werkgever wordt doorgegeven. Het bedrijf zal dat niet zijn. verantwoordelijk voor elk gebruik dat door derden wordt gemaakt van de informatie die op de site wordt gepubliceerd.
 3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om informatie en details over de werkgever (zoals persoonlijke gegevens, e-mailadres, telefoon, fax, enz.) In zijn databases te bewaren, onder meer om de werkgever de cv's van potentiële kandidaten aan te bieden en naar de werkgever te sturen. , die naar de mening van het bedrijf passen bij de aangeboden banen, door de werkgever en passend bij zijn karakter. Is bekend bij de werkgever en gaat ermee akkoord dat het cv hem door het bedrijf en / of door de kandidaat zelf wordt toegezonden.
 4. De werkgever is zich ervan bewust, en gaat ermee akkoord, dat elke werkgever die zich aanmeldt voor een abonnement op de site en / of geïnteresseerd is in de diensten van de site via telefoon en / of e-mail, en / of zijn gegevens invult in "Contact - Werkgevers "op de site, worden automatisch toegevoegd aan de mailinglijst van de site. Als onderdeel hiervan wordt onder meer wekelijks een nieuwsbrief naar de werkgevers gestuurd, en van tijd tot tijd een e-mail met betrekking tot verschillende promoties die door de site worden aangeboden. De werkgever machtigt het bedrijf om hem reclamemail te sturen via e-mail en / of fax en / of sms en / of Israel Post.
  Deze toestemming is uitdrukkelijk en in de tijd beperkt. De werkgever gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van de site en in het bedrijf. Tevens is met de werkgever overeengekomen dat de gegevens die in de informatiebank worden opgeslagen ook door het bedrijf worden gebruikt voor statistische analyse.
 5. Als de werkgever om verwijdering van de mailinglijst verzoekt, doet hij dit via de website of het e-mailadres: info@actvtec.co.il En zijn aanvraag vindt meestal binnen een werkdag plaats, of uiterlijk binnen 10 werkdagen (bijvoorbeeld op werkdagen).
 6. Hierbij wordt verduidelijkt dat de diensten aan de werkgever niet in de plaats komen van de onafhankelijke discretie van de werkgever en het verstrekken van professioneel advies, en een werkgever - handelend in overeenstemming met de dienst en / of communicerend met een derde partij op basis van informatie verstrekt door een gebruiker, derde partij en / of door Het bedrijf - draagt ​​alleen de verantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn activiteiten en het bedrijf draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid en / of schade die hierdoor voor de werkgever kan ontstaan.
 7. De onderneming verleent aan de werkgever of degenen namens haar de diensten aan de werkgever, onder voorbehoud van volledige terugbetaling van de tegenprestatie en de voorwaarden die door de partijen bij de overeenkomst van opdracht zijn ondertekend en toegezegd.
 8. Geen enkele actie die door de Vennootschap wordt ondernomen, in overeenstemming met de taal van de opdrachtovereenkomst, is om af te wijken van de rechten en rechtsmiddelen die haar onder welke wet dan ook zijn verleend. Naast wat in de opdrachtovereenkomst is vermeld, wordt verduidelijkt dat een order is ondertekend door de werkgever en / of namens hem vormt een bindend contract. Voor alle doeleinden.
 9. Zonder af te wijken van enige remedie of remedie waarover het bedrijf onder enige wet en / of overeenkomst beschikt, kan het bedrijf de diensten aan de werkgever en / of het gebruik dat door de werkgever van de site wordt gemaakt, beëindigen als hij niet voldoet aan een van de voorwaarden van dit reglement. Bovendien zal de werkgever het bedrijf, zijn werknemers, managers, aandeelhouders of wie dan ook namens hen moeten vrijwaren voor alle schade, verlies, gederfde winst, betaling of onkosten die voor hen zijn veroorzaakt - inclusief advocatenhonoraria en juridische kosten - als gevolg van kwaadwillige gebruik en / of nalatigheid en / of enig ander gebruik van de werkgever en / of iemand namens hem in de dienst die op de site wordt aangeboden en / of als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.
 10. De werkgever verbindt zich jegens het bedrijf dat de inhoud die voor publicatie op de website van het bedrijf wordt aangeboden, geen inhoud bevat die inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de eigendomsrechten van anderen, waaronder auteursrechten of handelsmerken; Alle pornografische of seksueel expliciete inhoud; Elke inhoud waarvan de publicatie is verboden door de bepalingen van enige wet, met inbegrip van het verbod op publicatie van een rechtbank; Elke inhoud die laster is van een persoon en / of instantie en inbreuk maakt op zijn privacy; Alle inhoud en informatie over en identificatie van de minderjarigen, hun persoonlijke gegevens of hun adres en manieren om contact met hen op te nemen; Elke computersoftware, computercode of applicatie die computervirussen (virussen), vijandige software, kwaadaardige applicaties en dergelijke bevat; Wachtwoorden, gebruikersnamen en andere identificerende informatie, die het gebruik van computersoftware, digitale bestanden, websites en diensten mogelijk maken, waarvoor gratis registratie of betaling vereist is of een dergelijke registratie; Alle informatie met een verontrustende, beledigende, vijandige, bedreigende, onbeschofte of racistische aard of inhoud; Alle informatie die consumenten kan misleiden; Alle informatie die in strijd is met de aanvaarde regels voor het gebruik van internet of die schade kan toebrengen aan internetgebruikers in het algemeen, en aan de gebruikers van het bedrijf in het bijzonder;
 11. De werkgever verbindt zich ertoe dat alle advertenties en / of inhoud die hij op de website en / of via de website publiceert, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante wetgeving. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, wordt de aandacht van de werkgever gevestigd op Sectie 8 van de "Wet gelijke kansen op werk", die de publicatie van een advertentie met betrekking tot een baanaanbieding of vacatures, die discrimineert volgens de bepalingen van de wet, verbiedt. is zijn eigen verantwoordelijkheid en zal alle gevolgen dragen.
 12. De werkgever verbindt zich ertoe via de site geen enkele actie te ondernemen die bedoeld is om computers en communicatiesystemen te verstoren of te verstoren, inclusief de computers van het bedrijf zelf.
 13. De werkgever verbindt zich ertoe de rechten en diensten waarop hij krachtens de contractovereenkomst tussen hem en het bedrijf recht heeft, niet over te dragen aan hen op enigerlei wijze, zowel zonder tegenprestatie als tegen vergoeding, zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf vooraf.
 14. De periode van dienstverlening aan de werkgever is de periode waartoe de werkgever en het bedrijf in overeenstemming zijn met de contractovereenkomst die tussen hen is ondertekend. Zolang de diensten worden verleend aan de werkgever waartoe het bedrijf zich heeft verbonden, kan de werkgever, zelfs als de werkgever er geen gebruik van heeft gemaakt, de overeenkomst tussen hem en het bedrijf naar eigen goeddunken beëindigen, behalve na het verkrijgen van de schriftelijke toestemming van het bedrijf en naar eigen goeddunken van het bedrijf. Als het bedrijf toestemming heeft gegeven om het contract tussen het en de werkgever te beëindigen, kan het bedrijf de werkgever geheel naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de kosten van de dienst die in het contract zijn vastgelegd, maar is niet verplicht. Als het bedrijf geen schriftelijke toestemming heeft gegeven om het contract tussen het bedrijf en de werkgever te beëindigen, wordt de werkgever geacht nog steeds gebonden te zijn aan de contractovereenkomst en zal hij de volledige kosten van de in de contractovereenkomst vermelde dienst moeten betalen.
 15. Voor alle duidelijkheid: er wordt verduidelijkt dat vanaf het moment dat de diensten aan de werkgever aan de werkgever worden verleend, worden beëindigd, hetzij als gevolg van het einde van de dienstperiode waarop de werkgever recht heeft, hetzij als gevolg van de beëindiging van service door het bedrijf zoals beschreven in het volgende hoofdstuk.
 16. De dienstverlening aan de werkgever, sommige of alle, kan een vergoeding inhouden; Het is de werkgever bekend dat hij de volledige tegenprestatie en voor de gehele contractperiode, zoals gespecificeerd in de door hem ondertekende contractovereenkomst, in rekening zal worden gebracht, ook als de door het bedrijf geleverde dienst niet de gehele periode en / of ingeval de werkgever om welke reden dan ook niet volledig gebruik maakt van de dienst.
 17. Als de werkgever de betaling die hij volgens de contractovereenkomst aan het bedrijf verschuldigd was, niet heeft voldaan, wordt binnen 7 dagen na de datum van verzending een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gestuurd waarin hij de betaling van de bovengenoemde schuld eist. de schuld niet terugbetalen, zal dit een fundamentele contractbreuk zijn. Heeft het recht om de Dienst geheel of gedeeltelijk te beëindigen naar eigen goeddunken. Zelfs in geval van beëindiging van de dienst door de onderneming, zoals vermeld in deze sectie, verbindt de werkgever zich ertoe de volledige vergoeding te betalen voor de volledige dienstperiode zoals bepaald in de contractovereenkomst.
 18. De werkgever verklaart zich ervan bewust dat zelfs als er tijd verstrijkt tussen de aanvangsdatum van de diensttijd en de datum waarop de werkgever de feitelijke dienst begint te gebruiken, om welke reden dan ook die afhangt van de werkgever en niet van het bedrijf. voor de volledige dienstperiode de volledige vergoeding voor de dienst moeten betalen.
 19. Door gebruik te maken van de diensten voor de werkgever, geeft de werkgever het bedrijf een licentie om de naam en / of handelsmerken van de werkgever (al dan niet geregistreerd) te gebruiken, onder meer door deze te plaatsen in advertenties die de werkgever publiceert op andere platforms zoals Facebook en LinkedIn.
 20. Alleen de wetten van de staat Israël zijn van toepassing op dit beleid. Alles wat met dit beleid te maken heeft, valt onder de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in de stad Tel Aviv-Yafo.

Elke vraag kan worden bereikt via Contact Formulier Ter plaatse en we zullen spoedig reageren. Ondersteuning voor de diensten van de site wordt uitsluitend verleend aan betalende klanten. Adres voor verzending ActiveTech Ltd. 9 Rehovot Hanahar, Ramat Gan 5253105.