Opstellen van een uitnodigingsbrief voor een hoorzitting vóór ontslag

Drie mogelijke bewoordingen voor een uitnodigingsbrief voor een hoorzitting vóór ontslag:

Formulering 1:

Datum: 10 september 2023

Ter ere van de naam van de werknemer

Onderwerpen: Uitnodiging voor een hoorzitting vóór ontslag

Hallo,

Wij nodigen u graag uit voor een hoorzitting vóór het ontslag, conform artikel 14 van de Arbeidswet.

De hoorzitting vindt plaats op ons kantoor op donderdag 15 september 2023 om 10 uur.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt uiteenzetten met betrekking tot ons voornemen om u te ontslaan.

Gelieve de ontvangst van deze brief te bevestigen.

Met vriendelijke groet, de naam van de toezichthouder, de functie van de toezichthouder

Formulering 2:

Datum: 10 september 2023

Ter ere van de naam van de werknemer

Onderwerpen: Uitnodiging voor een hoorzitting voordat de deal wordt geannuleerd

Hallo,

In overeenstemming met artikel 14 van de grondwet wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting naar aanleiding van ons voornemen om uw dienstverband te beëindigen.

De hoorzitting zal plaatsvinden op ____ op ____ om ____ ten kantore van de vennootschap.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw standpunt kenbaar maken over de redenen die ons ertoe hebben gebracht uw dienstverband op te zeggen.

Gelieve de ontvangst van deze brief te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Naam toezichthouder Functie toezichthouder

Formulering 3:

Datum: 10 september 2023

Ter ere van de naam van de werknemer

Onderwerpen: Uitnodiging voor een hoorzitting vóór ontslag

Hallo,

In overeenstemming met de bepalingen van de wet nodigen wij u uit voor een hoorzitting voorafgaand aan het ontslag, die zal plaatsvinden op ons kantoor op __ om ___.

Tijdens de hoorzitting kunt u uw vorderingen aan ons voorleggen, evenals uw verwijzing naar de redenen die ons ertoe hebben gebracht uw ontslag in overweging te nemen.

Wij vragen u de ontvangst van deze brief te bevestigen.

Met vriendelijke groet,

functietitel

Wat zegt de wet over de hoorzitting vóór het ontslag?


Hoorzitting vóór ontslag

Een pre-ontslaghoorzitting is een procedure die bedoeld is om de werknemer in staat te stellen te reageren en zich te verdedigen tegen het voornemen van de werkgever om hem te ontslaan, voordat het ontslag daadwerkelijk plaatsvindt.

Wat is een hoorzitting vóór ontslag?

Een hoorzitting voorafgaand aan het ontslag is een juridische procedure waarbij de werkgever de werknemer moet oproepen voor een hoorzitting voordat hij wordt ontslagen. Tijdens de hoorzitting wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld de redenen van het ontslag te horen, daarop te reageren en te proberen de werkgever ervan te overtuigen zijn ontslagvoornemen in te trekken.

Het doel van de hoorzitting is om de werknemer een eerlijke procedure te gunnen, waarin hij zijn vorderingen bij de werkgever kan indienen, voordat de definitieve beslissing over het ontslag wordt genomen.

Wanneer vindt een hoorzitting plaats vóór het ontslag?

Een hoorzitting vóór het ontslag vindt plaats in twee hoofdsituaties:

Hoorzitting vóór ontslag tijdens een proefperiode

Tijdens de eerste proefperiode op het werk kan de werkgever een werknemer ontslaan zonder voorafgaande hoorzitting. Als de proeftijd echter 6 maanden of langer bedraagt, is de werkgever verplicht vanaf de zevende maand een hoorzitting te houden vóór het ontslag.

Hoorzitting vóór ontslag na een proefperiode

Na het einde van de proefperiode is de werkgever verplicht om in elk geval van ontslag een hoorzitting te houden, behalve in uitzonderlijke gevallen zoals ontslag wegens verlies van arbeidsvermogen of ernstig gedrag van de werknemer.

Wie neemt deel aan de hoorzitting vóór het ontslag?

Tijdens de hoorzitting voorafgaand aan het ontslag:

Vertegenwoordigers van werkgevers

Het horen namens de werkgever wordt doorgaans geleid door de direct leidinggevende van de werknemer of een vertegenwoordiger van de personeelsafdeling. Zij zijn degenen die de redenen voor het ontslag aandragen en het gesprek met de werknemer voeren.

werknemersvertegenwoordigers

De werknemer kan namens hem een ​​vertegenwoordiger uitnodigen om hem ter terechtzitting te vergezellen, doorgaans een advocaat of een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger namens de werknemer is niet verplicht maar wel aanbevolen.

Het hoorproces vóór het ontslag

De hoorzitting vóór het ontslag omvat verschillende fasen:

Vooraankondiging van de hoorzitting

De werkgever is verplicht de werknemer minimaal 5 werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen van de hoorzitting en daarbij de datum, plaats en redenen van het voornemen tot ontslag te vermelden.

Presentatie van de redenen van de werkgever

Tijdens de hoorzitting zelf presenteren de werkgever of zijn vertegenwoordigers aan de werknemer de redenen voor het voornemen om hem te ontslaan en het bewijs voor hun beweringen. De medewerker mag luisteren, opnemen en commentaar geven.

De reactie van de medewerker

Daarna presenteren de werknemer of zijn vertegenwoordigers hun standpunt en proberen ze de redenen van de werkgever tegen te spreken of te weerleggen en het ontslag te voorkomen. De werknemer kan getuigen en bewijsmateriaal meenemen om zijn beweringen kracht bij te zetten.

Beslissing over voortzetting van het dienstverband of ontslag

Aan het einde van de hoorzitting neemt de werkgever de tijd om alle claims en bewijsmateriaal te overwegen en neemt hij een definitieve beslissing of hij de werknemer in dienst wil blijven nemen of hem wil ontslaan.

De rechten van de werknemer tijdens de hoorzitting vóór het ontslag

De werknemer heeft tijdens een hoorzitting vóór het ontslag een aantal basisrechten:

recht op vertegenwoordiging

De werknemer kan namens hem een ​​professionele vertegenwoordiger (advocaat/bestuursvertegenwoordiger) uitnodigen om hem ter zitting te vergezellen.

recht om getuigen mee te brengen

De werknemer kan getuigen meenemen om zijn versie te onderbouwen en de beweringen van de werkgever tegen te spreken.

recht om zijn beweringen te doen gelden

De werknemer heeft het recht om de redenen van de werkgever te horen, ernaar te verwijzen en zijn eigen bewijsmateriaal en argumenten naar voren te brengen.

Het verslag van de hoorzitting vóór het ontslag

Het verdient aanbeveling dat de werknemer en de werkgever het horen opnemen en een nauwkeurig proces-verbaal opmaken. Het protocol maakt het mogelijk toezicht te houden op de naleving van een goede en eerlijke procedure.

Schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag

Als de werkgever geen hoorzitting houdt of de hoorprocedure schendt zoals vereist, kan de werknemer recht hebben op een financiële compensatie wegens onrechtmatig ontslag.

Kortom, een hoorzitting vóór het ontslag is een belangrijke procedure waarmee de werknemer zich kan verdedigen tegen onterechte ontslagen. De werkgever en de werknemer moeten een eerlijke procedure voeren met behoud van de rechten van beide partijen.

Veelgestelde vragen

VRAAG: Moet een werknemer een hoorzitting bijwonen voordat hij wordt ontslagen?

antwoord: Ja, de werknemer moet aanwezig zijn op de zitting waarvoor hij door de werkgever is opgeroepen. Het niet verschijnen op de hoorzitting kan worden beschouwd als een disciplinaire overtreding en kan de werknemer zelfs bepaalde rechten ontnemen.

VRAAG: Hoe lang vóór de hoorzitting moet de werkgever de werknemer op de hoogte stellen?

antwoord: De werkgever moet de werknemer minimaal 5 werkdagen van tevoren op de hoogte stellen van het horen.

VRAAG: Kan een werknemer een advocaat inschakelen tijdens een hoorzitting vóór ontslag?

antwoord: Ja, de werknemer mag namens hem een ​​advocaat of andere vertegenwoordiger uitnodigen om hem ter terechtzitting te vergezellen.

VRAAG: Wat gebeurt er als de werkgever geen hoorzitting houdt vóór het ontslag?

antwoord: Indien de werkgever niet het voorgeschreven horen houdt, kan de werknemer recht hebben op een financiële compensatie wegens onrechtmatig ontslag.

VRAAG: Moet de werkgever het standpunt van de werknemer ter zitting aanvaarden?

antwoord: Nee, de werkgever kan na het horen van de vorderingen van de werknemer alsnog besluiten de werknemer te ontslaan, maar hij moet wel serieus nadenken over de ter terechtzitting naar voren gebrachte standpunten.

artikelen